ગુનોત્સવ-૮ દરમ્યાન હિમતનગર તાલુકાની હડીયોલ પ્રાથમિક શાળાનું મુલ્યાંકન કરતા માન. સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર સાહેબશ્રી, તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮