ગુનોત્સવ-૮ દરમ્યાન પ્રાંતિજ તાલુકાની પલ્લાચર પ્રાથમિક શાળાનું મુલ્યાંકન કરતા માન.શ્રી અશ્વિનીકુમાર (IAS) , તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮