ગુનોત્સવ-૮ દરમ્યાન હિમતનગર તાલુકાની બાવસર પ્રાથમિક શાળાનું મુલ્યાંકન કરતા માન. જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮