એકતરફી જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ ( ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 6 થી 8 )

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ સાબરકાંઠા હિંમતનગર
એકતરફી જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ 
( ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 6 થી 8 )

- ઉમેદવાર વાઈઝ કોલલેટર 

- દંપતી પ્રમાણપત્ર 

- પ્રમાણપત્ર 

- કોર્ટકેસ ઉમેદવાર