ગુણોત્સવ -૭ ની એક ઝલક

ગુણોત્સવ -૭ ની સાબરકાંઠા જીલ્લાની એક ઝલકપ્રાંતિજ તાલુકાની મોયદ પ્રાથમિક શાળામાં ગુણોત્સવ-૭ અંતર્ગત જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ની મુલાકાત
ગુણોત્સવ-૭ અંતર્ગત પ્રાંતિજ તાલુકાની સીતવાડા પ્રાથમિક શાળામાં આસામ ની ટીમે લીધેલ મુલાકાત
ગુણોત્સવ -૭

ગુણોત્સવ -૭ અંતર્ગત જીલ્લા કક્ષાની બીઆરસી,તા.પ્રા.શિ, સીઆરસી , HTAT આચાર્યો તેમજ SSA સ્ટાફ ની મીટીંગ .

ગુણોત્સવ -૭ સંદર્ભે શાળા કક્ષાએ SMC સભ્યો સાથે અગત્યની સમજુતી બેઠક


 ગુણોત્સવ -૭ સંદર્ભે માન.નિયામક શ્રી મહેશ જોષી સાહેબ ની બેઠક
૨૦૧૬

ગુજરાત રાજ્યના અન્ય જિલ્લામાથી સાબરકાંઠા જીલ્લામાં ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં ( ધોરણ - 6 થી 8 ) એક તરફી જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ  

શિક્ષકોની વિષયવાર યાદી    :-    ભાષા 
                                  ગણિત વિજ્ઞાન 
                                  સામાજિક વિજ્ઞાન  
>> સમય સારણી 

સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર ૨૦૧૬

સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંતર્ગત નવા બાકરપુર પ્રાથમિક શાળા ,પ્રાંતિજ ને એવોર્ડ તેમજ ચેક આપી રહેલ માન. પ્રભારી મંત્રી શ્રી તેમજ અન્ય મહાનુભાવો .

U-DISE 2016-17

અમારી શાળા સ્વચ્છ શાળા


 " અમારી શાળા સ્વચ્છ શાળા " 

મા.ન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એ શરુ કરેલ સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત સાબરકાંઠા ના તલોદ તાલુકામાં " અમારી શાળા સ્વચ્છ શાળા "  કાર્યક્રમ ની શરૂઆત કરાવતા મા.ન. જીલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રી અને મા.ન. જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી સાહેબશ્રી 


વિજયનગર  બીઆરસી ભવન ની મુલાકાત લેતા મા.ન. ડી.પી.ઈ ઓ. શ્રી આર.એસ.ઉપાધ્યાય