કેજીબીવી દેલવાડા, તા.૫ોશીનામાં ચાલી રહેલ જ્ઞાનકુંજ ઇન્‍ટરેકટીવ વગર્ખંડ