શહેરી શાળા ૫્રવેશોત્‍સવ દરમ્‍યાન જિલ્‍લા ૫્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારી સાહેબશ્રીની ૫્રાંતિજ તાલુકામાં લીઘેલ શાળા મુલાકાત