કન્‍યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્‍સવ દરમ્‍યાન જિલ્‍લા ૫્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારી સાહેબશ્રી, સાબરકાંઠાની ગાંઠીયોલ ૫્રાથમિક શાળાની મુલાકાત