​મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ અધિકાર 2012 અંતર્ગત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં 25% નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને મફત શિક્ષણની જોગવાઈ ​