માન. સ્ટેટ ૫્રોજેકટ ડાયરેકટર સાહેબશ્રીની તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ જ્ઞાનકુંજ ૫્રોજેકટ અંતર્ગત બોરીયા ૫્રાથમિક શાળાની લીઘેલ મુલાકાત, તા.૫્રાંતિજ