કસ્‍તુરબા ગાંઘી બાલિકા વિદ્યાલય ખાતે ઉજવાયેલ વૃક્ષારો૫ણ કાર્યક્રમ, સાબરકાંઠા