કન્‍યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્‍સવ દરમ્‍યાન શ્રી અશ્‍વીનીકુમાર સાહેબશ્રીની સોનાસણ ૫્રાથમિક શાળા/હાઇસ્‍કુલ, તાલુકો ૫્રાંતિજની મુલાકાત