નવ નિયુકત સીઆરસી તાલીમ, સ્‍થળ બીઆરસી ભવન, હિંમતનગર, તારીખ : ૧૩ થી ૧૫ જુન ર૦૧૭