ગુણોત્સવ -૭ ની એક ઝલક

ગુણોત્સવ -૭ ની સાબરકાંઠા જીલ્લાની એક ઝલકપ્રાંતિજ તાલુકાની મોયદ પ્રાથમિક શાળામાં ગુણોત્સવ-૭ અંતર્ગત જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ની મુલાકાત
ગુણોત્સવ-૭ અંતર્ગત પ્રાંતિજ તાલુકાની સીતવાડા પ્રાથમિક શાળામાં આસામ ની ટીમે લીધેલ મુલાકાત