સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર ૨૦૧૬

સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંતર્ગત નવા બાકરપુર પ્રાથમિક શાળા ,પ્રાંતિજ ને એવોર્ડ તેમજ ચેક આપી રહેલ માન. પ્રભારી મંત્રી શ્રી તેમજ અન્ય મહાનુભાવો .