વિજયનગર  બીઆરસી ભવન ની મુલાકાત લેતા મા.ન. ડી.પી.ઈ ઓ. શ્રી આર.એસ.ઉપાધ્યાય